Współpraca | Politechnika Gdańska

Treść strony

Współpraca

Porozumienie o współpracy

Współpraca między szkołą a Politechniką Gdańską stanowi unikalną szansę dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i poszerzać horyzonty naukowe. Pozwala ona m.in. na skorzystanie z naszego bogatego zaplecza naukowo-dydaktycznego. Nam z kolei daje możliwość poznania przyszłych kandydatów na studia. Wierzymy, że uczestnictwo w życiu Politechniki Gdańskiej zachęci uczniów do podjęcia nauki na naszych kierunkach.

Sczegółówe ustalenia można znaleźć w aktualnym wzorze porozumienia, który jest dostępny poniżej. Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami służy pomocą w razie pytań lub wątpliwości.

Koordynatorzy ds. współpracy ze szkołami Wzór porozumienia

Procedura

  1. Na początku prosimy o kontakt z koordynatorami ds. współpracy na wydziale/łach, z którym/i szkoła chce nawiązać współpracę. W korespondencji należy ustalić w jakim zakresie współpraca będzie nawiązywana.
  2. Po pomyślnym uzgodnieniu zakresu działań przez obie strony należy pobrać wzór porozumienia o współpracy i uzupełnić go w formie elektronicznej.
  3. Wypełniony dokument należy przesłać do Działu Kształcenia na adres: ksztalc@pg.edu.pl wraz ze wskazaniem wydziału/ów, z którym/i współpraca będzie zawiązywana.
  4. Otrzymają Państwo dwa oryginały dokumentu podpisanego przez Prorektora ds. studenckich Politechniki Gdańskiej.
  5. Jeden egzemplarz, po podpisaniu przez Dyrektora, należy zwrócić do Działu Kształcenia Politechniki Gdańskiej.
  6. Następne zapraszamy do kontaktu z koordynatorem/ami ds. współpracy na wydziale/łach celem uzgodnienia treści umowy wykonawczej, w której zostaną zawarte szczegółowe informacje o formie współpracy.

Patronat

Szkoły, które zawrą powyższe porozumienie mogą powoływać się na patronat Politechniki Gdańskiej oraz korzystać z logo PG na warunkach i w zakresie określonym w umowie wykonawczej.

Jeśli istnieje potrzeba objęcia patronatem Rektora konkretnego wydarzenia, to szczegółowy regulamin i formularz dla wnioskodawców znajdują się poniżej:

Patronaty i udział Rektora